Regulamin Quest

 

LOTTO 3x3 QUEST
Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022
REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy "LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022” jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9.

2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL
Cykl turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022” posiada oficjalny status „FIBA 3x3 Endorsed Event”, a także „FIBA 3x3 World Tour Qualifier”. Celem imprezy jest wyłonienie najlepszych polskich zespołów w kategoriach OPEN.

Najlepszy zespół OPEN kobiet:
• otrzyma tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 na rok 2022.

Najlepszy zespół OPEN mężczyzn:
• otrzyma tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 na rok 2022;
• będzie reprezentować Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w węgierskim Debreczynie w terminie 27-28 sierpnia 2022.

3. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
Cykl turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022” składa się z trzynastu turniejów kwalifikacyjnych oraz turnieju finałowego.

Terminy i miejsca rozgrywania turniejów kwalifikacyjnych LOTTO 3x3 QUEST:
- Zamość, 28.05.2022
- Łódź, 5.06.2022
- Toruń, 11.06.2022
- Poznań, 12.06.2022
- Warszawa, 19.06.2022
- Małogoszcz, 26.06.2022
- Grójec, 3.07.2022
- Rzeszów, 9.07.2022
- Ełk, 10.07.2022
- Chorzów, 23-24.07.2022 (faza półfinałowa 24.07.2022)
- Gliwice, 30.07.2022
- Ostrów Mazowiecka, 31.07.2022
- Katowice, 5.08.2022
Turniej finałowy „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022” odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia 2022 w Katowicach.

4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turnieje „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022” będą się odbywały w następujących kategoriach:

Kategoria OPEN Mężczyzn (dla zawodników urodzonych w roku 2004 i starszych):
awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół z każdego turnieju kwalifikacyjnego, składający się wyłącznie z zawodników posiadających obywatelstwo polskie. Organizator przewidział trzy dzikie karty, które rozdysponuje według własnego uznania. W przypadku rezygnacji, któregokolwiek z zakwalifikowanych zespołów Organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby premiowanych miejsc w poszczególnych turniejach kwalifikacyjnych.

Kategoria OPEN Kobiet (dla zawodniczek urodzonych w roku 2004 i starszych):
awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół z każdego turnieju kwalifikacyjnego, składający się wyłącznie z zawodników posiadających obywatelstwo polskie. Organizator przewidział trzy dzikie karty, które rozdysponuje według własnego uznania. W przypadku rezygnacji, któregokolwiek z zakwalifikowanych zespołów Organizator może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby premiowanych miejsc w poszczególnych turniejach kwalifikacyjnych.

Drużyny „Team Polska”, „Team Poland”, LOTTO 3x3 Team lub inne drużyny tworzące kadry narodowe w koszykówce 3x3 uczestniczą w turniejach kwalifikacyjnych wskazanych w pkt. 3 poza systemem kwalifikacji.

W turniejach mogą być rozgrywane kategorie towarzyszące. Zespoły w kategoriach towarzyszących rywalizują w poszczególnych miastach o zwycięstwo w danym turnieju. Organizator w kategoriach towarzyszących nie przyznaje tytułu Mistrza Polski.

5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
- Do turniejów kwalifikacyjnych może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy mają już utworzone konta na platformie https://play.fiba3x3.com/;
- Rejestracji w systemie można dokonać w oparciu o stosowny formularz dostępny na w/w stronie;
- Zgłoszeń do konkretnych turniejów należy dokonywać do czwartku poprzedzającego dany turniej kwalifikacyjny do godz. 23.59;
- Informacja o godzinach weryfikacji zespołów będzie podawana każdorazowo w mediach oraz w formie mailowej przesyłana do drużyn na dzień przed turniejem;
- Do turniejów kwalifikacyjnych mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów, jednakże prawo awansu do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół składający się wyłącznie z zawodników z polskim obywatelstwem;
- Weryfikacja zgłoszeń będzie każdorazowo odbywać się przed wszystkimi turniejami w biurze zawodów turnieju;
- Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
- Warunkiem zakończenia procesu weryfikacji będzie uiszczenie w biurze zawodów przez zespół opłaty wpisowej (jeśli jest pobierana) – opłata wpisowa na poszczególnych turniejach może się różnić – szczegółowe informacje o jej wysokości Organizator będzie każdorazowo podawał w informacji prasowej;
- Zwycięskie zespoły oraz te, które nie uzyskają awansu z danego turnieju kwalifikacyjnego mają prawo do ponownego zgłoszenia się do kolejnych turniejów kwalifikacyjnych, z zastosowaniem wszystkich powyższych procedur dotyczących zgłoszenia poprzez https://play.fiba3x3.com/;
- Zespół który uzyska awans do turnieju finałowego i zgłosi się do następnych turniejów kwalifikacyjnych, w przypadku kiedy zwycięży w kolejnych turniejach, to awans do turnieju finałowego uzyskuje za wygraną ze swojego pierwszego turnieju kwalifikacyjnego;
- Nie więcej niż dwóch zawodników z zespołu, który uzyskał już kwalifikację do turnieju finałowego, może wejść w skład innego zespołu biorącego udział w kolejnych turniejach kwalifikacyjnych. Taki zespół zachowuje prawo awansu do turnieju finałowego;
- Zespół zgłasza skład w liczbie 3/trzech/ lub 4 /czterech/ zawodników;
- Zawodnik może być zgłoszony do więcej niż jednej kategorii rozgrywek;
- W trakcie turnieju finałowego zespół może dokonać co najwyżej 2 zmian w składzie w porównaniu do składu zespołu, który uzyskał awans;
- Zawodnicy, z zespołu który uzyskał już awans mogą uczestniczyć w kolejnych turniejach, w innych zespołach;
- Nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. 2 kobiety i 2 mężczyzn);
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu narusza prawo lub dobre obyczaje;
- Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości/legitymacji szkolnych lub paszportów w przypadku osób niepełnoletnich;
- Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłoszą się minimum 4 zespoły;
- Zawodnicy wyrażają zgodę, na nieodpłatne upublicznianie i wykorzystywanie do celów marketingowych przez PZKosz lub jego partnerów zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych zawodnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane przez osoby trzecie wyłącznie za zgodą PZKosz.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
- Rozgrywki w turniejach kwalifikacyjnych w kategoriach OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet stanowią kwalifikację do turnieju finałowego odbywającego się w Katowicach w dniach 6-7 sierpnia 2022;
- Zwycięzca finałowej rywalizacji w kategorii OPEN Mężczyzn (tylko zespół składający się z czterech polskich zawodników) będzie reprezentował Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w węgierskim Debreczynie w dniach 27-28 sierpnia 2022;
- Rozgrywki w kategoriach towarzyszących mają na celu popularyzację rozgrywek w koszykówce 3x3;
- Każdy turniej kwalifikacyjny będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn;
- System rozgrywek dla każdej kategorii i dla każdego turnieju będzie opracowywany osobno przez organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci komunikatu na dzień przed rozpoczęciem danego turnieju.

7. PRZEPISY I ZASADY GRY
- Mecze w ramach turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2022”, rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3;
- Mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami rozgrywek (WILSON) w rozmiarze 6 dla każdej kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3;
- Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry w koszykówkę 3x3 podejmuje sędzia zawodów;
- Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej;
- W sprawach nie objętych przepisami gry, decyzje podejmuje jury d’appel turnieju, w skład którego wchodzą główny organizator turnieju, dyrektor biura zawodów, szef sędziów. Decyzje jury są ostateczne.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE, ADMINISTRACYJNE I PORZĄDKOWE
- Ustala się następujące sankcje za naruszenia zasad dotyczących przebiegu meczu:
* wykluczenie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu;
* wykluczenie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Jury d’appel turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego meczu);
* wykluczenie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju;
* udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział zawodnika w dwóch zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego;
* w przypadku kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju zawodnicy (-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu turniejów, a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu.
* pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani wykluczeniem:
- za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych;
- za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających i psychotropowych;
- za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
- za zaśmiecanie terenu imprezy;
- za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju (w skład infrastruktury wchodzą wszystkie elementy wyposażenia turnieju, które zostały dostarczone przez organizatora i są jego własnością).
* Jury d’appel może nakładać wyżej wymienione kary dyscyplinarne, które w przypadku zawodników posiadających licencje okresowe do rozgrywek PZKosz lub WZKosz w poprzednim, bieżącym lub przyszłym sezonie rozgrywkowym, mogą dotyczyć również zawieszenia w rozgrywkach 5x5 (dotyczy rozgrywek ligowych dla każdego cyklu w najbliższym lub trwającym w momencie rozgrywania turniejów sezonie ligowym);
* Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy.

Teren imprezy to obszar wyznaczony przez organizatora za pomocą dostępnych w tym zakresie znaczników (barierki, bandy reklamowe oraz inne nośniki reklamodawców i sponsorów).

9. NAGRODY
- W turniejach kwalifikacyjnych narody są uzależnione od decyzji promotora.
- Ustala się następujące nagrody w turnieju finałowym w poszczególnych kategoriach rozgrywek:
* OPEN Mężczyzn
za I miejsce – 10 000 zł oraz bilety lotnicze w obie strony na turniej FIBA 3x3 World Tour Masters;
za II miejsce – 5000 zł;
za III miejsce – 2500 zł;


* OPEN Kobiet
za I miejsce – 4000 zł;
za II miejsce – 2000 zł;
za III miejsce – 1000 zł;

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zawodników jest Organizator tj. Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9.

Dane osobowe udostępnione przez Zawodników lub ich rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku zawodników niepełnoletnich) przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Turniejem.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Turnieju i wydania nagród.
Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych podanych w związku z Udziałem w Turnieju. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: dane zostały upublicznione – na co Zawodnik wyraził zgodę - lub sam dokonał ich upublicznienia; istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora (Administratora).
Zawodnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi (Administratorowi) nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wszelkie oświadczenia dotyczące ochrony lub przetwarzania danych osobowych, o których w mowa w niniejszym punkcie należy złożyć pocztą na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl.