Regulamin Quest

 

LOTTO 3x3 QUEST
MISTRZOSTWA POLSKI W KOSZYKÓWCE 3X3 2024


REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Organizatorem cyklu "LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2023” jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9. Organizatorami poszczególnych turniejów kwalifikacyjnych są promotorzy.

2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL
Cykl turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2024” posiada oficjalny status „FIBA 3x3 Endorsed Event”. Celem imprezy jest wyłonienie najlepszych polskich zespołów w kategoriach OPEN.

Najlepszy zespół OPEN mężczyzn:
* otrzyma tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 na rok 2024;
* będzie reprezentować Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Debreczynie (Węgry), w dniach 31 sierpnia – 1 września 2024 r.

Najlepszy zespół OPEN kobiet:
* otrzyma tytuł Mistrza Polski w koszykówce 3x3 na rok 2024.

3. TERMINY I MIEJSCA ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
Cykl turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2024” składa się z nie więcej niż dwudziestu turniejów kwalifikacyjnych w każdej kategorii oraz turnieju finałowego.

Terminy i miejsca planowanych turniejów kwalifikacyjnych:
1. Solina 18.05 M
2. Bydgoszcz 19.05 M i K
3. Ostrów Mazowiecka 26.05 M i K
4. Inowrocław 31.05 M
5. Kołobrzeg 1.06 M i K
6. Łódź 2.06 M i K
7. Warszawa 8.06 M
8. Tarnowo 9.06 M i K
9. Toruń 15.06 M
10. Pabianice 16.06 K
11. Stare Babice 16.06 M
12. Poznań 22.06 M i K
13. Kielce 23.06 M
14. Rzeszów 29.06 M i K
15. Wrocław 30.06 M i K
16. Ustka 6.07 M
17. Ełk 7.07 M i K
18. Ostrów Wielkopolski 20.07 M i K
19. Stargard 21.07 M
20. Zamość 27.07 M i K
21. Gliwice 3.08 M i K

Turniej finałowy „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2024” odbędzie się w dniach 10-11 sierpnia 2024 r. w Katowicach. Organizatorem turnieju finałowego jest Polski Związek Koszykówki.

Turnieje kwalifikacyjne muszą odbyć się w okresie od 1 maja do dnia 5 sierpnia 2024 r.
Turnieje kwalifikacyjne może przyjąć formułę jednodniowego lub dwudniowego turnieju.
Turnieje muszą być rozgrywane na zasadach FIBA 3x3 ENDORSED (szczegółowe informacje zawarte są tutaj: https://fiba3x3.com/docs/fiba-3x3-organizers-endorsement-terms.pdf).
Turnieje muszą być rozgrywany na zewnątrz (outdoor), a przeniesione do hali tylko na wypadek złej pogody (bez konieczności rozkładania boisk do koszykówki 3x3).

4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turnieje „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2024” będą się odbywały w następujących kategoriach:

Kategoria OPEN Mężczyzn (dla zawodników urodzonych w roku 2006 i starszych):
Awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół z każdego turnieju kwalifikacyjnego, składający się wyłącznie z zawodników posiadających obywatelstwo polskie. Uwaga! W przypadku zwycięstwa w turnieju przez zespół, który ma już awans do turnieju finałowego, kwalifikacje otrzyma drużyna z kolejnego miejsca tj. 2. lub 3. miejsca. Drużyny z dalszych miejsc nie otrzymają kwalifikacji. Organizator turnieju finałowego może przyznać „dzikie karty”, które rozdysponuje według własnego uznania.

Kategoria OPEN Kobiet (dla zawodniczek urodzonych w roku 2006 i starszych):
Awans do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół z każdego turnieju kwalifikacyjnego, składający się wyłącznie z zawodniczek posiadających obywatelstwo polskie. Organizator turnieju finałowego może przyznać „dzikie karty”, które rozdysponuje według własnego uznania.

5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
- do turniejów kwalifikacyjnych może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy mają już utworzone konta na platformie https://play.fiba3x3.com/;
- rejestracji w systemie można dokonać w oparciu o stosowny formularz dostępny na w/w stronie;
- zgłoszeń do konkretnych turniejów kwalifikacyjnych wraz z nazwiskami wszystkich zawodników, należy dokonywać do czwartku poprzedzającego dany turniej kwalifikacyjny do godz. 23.59;
- wymiana zawodników po zakończeniu zgłoszeń podlega karze w wysokości 500 zł za każdego wymienionego zawodnika. Kara płatna na rzecz Organizatora;
- do turniejów kwalifikacyjnych mogą zgłaszać się zespoły z innych krajów, jednakże prawo awansu do turnieju finałowego otrzyma najlepszy zespół składający się wyłącznie z zawodników z polskim obywatelstwem;
- w turniejach kwalifikacyjnych mogą grać drużyny „Team Polska”, „Team Poland”, „Reprezentacja Polski itp. jednakże nie uzyskają prawa awansu do turnieju finałowego;
- weryfikacja zgłoszeń będzie każdorazowo odbywać się przed wszystkimi turniejami w biurze zawodów turnieju;
- informacja o godzinach weryfikacji zespołów będzie podawana przez Organizatorów turniejów kwalifikacyjnych, każdorazowo w formie komunikatu;
- podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
- warunkiem zakończenia procesu weryfikacji będzie uiszczenie przez zespół opłaty wpisowej (jeśli jest pobierana), która na poszczególnych turniejach kwalifikacyjnych może się różnić – szczegółowe informacje o jej wysokości będzie każdorazowo podawał Organizator;
- zwycięskie zespoły oraz te, które nie uzyskają awansu z danego turnieju kwalifikacyjnego mają prawo do ponownego zgłoszenia się do kolejnych turniejów kwalifikacyjnych, z zastosowaniem wszystkich powyższych procedur dotyczących zgłoszenia poprzez https://play.fiba3x3.com/;
- nie więcej niż 2 (dwóch) zawodników z zespołu, który uzyskał już kwalifikację do turnieju finałowego, może wejść w skład innego zespołu biorącego udział w kolejnych turniejach kwalifikacyjnych. Taki zespół zachowuje prawo awansu do turnieju finałowego;
- w składzie zespołu może być 3 (trzech) lub 4 (czterech) zawodników;
- w turnieju finałowym zespół może dokonać co najwyżej dwóch zmian w składzie w porównaniu do składu zespołu, który uzyskał awans;
- nie zezwala się na udział drużyn mieszanych (np. kobiet i mężczyzn);
- nazwa zespołu który uzyska awans do turnieju finałowego, nie może całkowicie zmienić się wobec tej jaka była na turnieju, na której zespół uzyskał awans;
- organizatorzy turniejów kwalifikacyjnych i turnieju finałowego, zastrzegają sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego w rozgrywkach, w przypadku kiedy nazwa zespołu narusza prawo lub dobre obyczaje;
- organizatorzy turniejów kwalifikacyjnych i turnieju finałowego, zastrzegają sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości/ paszportów lub innych dokumentów ze zdjęciem;
- dana kategoria rozgrywek zostanie uznana jako eliminacja Mistrzostw Polski tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłosi się minimum 12 (dwanaście) drużyn dla kategorii OPEN Mężczyzn oraz 4 (cztery) dla kategorii OPEN Kobiet;
- zawodnicy wyrażają zgodę, na nieodpłatne upublicznianie i wykorzystywanie do celów marketingowych przez PZKosz lub jego partnerów zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych zawodnika w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie. Materiały te będą wykorzystywane przez osoby trzecie wyłącznie za zgodą PZKosz.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
- rozgrywki w turniejach kwalifikacyjnych w kategoriach OPEN Mężczyzn i OPEN Kobiet stanowią kwalifikację do turnieju finałowego jaki odbędzie się w Katowicach, w dniach 10-11 sierpnia sierpniu 2024 r.;
- każdy turniej kwalifikacyjny będzie rozgrywany według systemu dostosowanego do ilości zgłoszonych drużyn;
- system rozgrywek dla każdej kategorii i dla każdego turnieju kwalifikacyjnego i finałowego, będzie opracowywany osobno przez Organizatorów po zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci komunikatu, przed jego rozpoczęciem;

7. PRZEPISY I ZASADY GRY
- mecze w ramach turniejów „LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2024”, rozgrywane będą w oparciu o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3;
- mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami rozgrywek (WILSON) w rozmiarze 6 dla każdej kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3;
- decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry w koszykówkę 3x3 podejmuje szef sędziów na danych zawodach;
- decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej;
- w sprawach nie objętych przepisami gry, decyzje podejmuje jury d’appel turnieju, w skład którego wchodzą główny Organizator turnieju, dyrektor biura zawodów, szef sędziów. Decyzje jury są ostateczne.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE, ADMINISTRACYJNE I PORZĄDKOWE
- ustala się następujące sankcje za naruszenia zasad dotyczących przebiegu meczu:
* wykluczenie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu;
* wykluczenie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Jury d’appel turnieju po zasięgnięciu opinii sędziego meczu);
* wykluczenie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zespołu z danego turnieju;
* udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział zawodnika w dwóch zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, z jednoczesną weryfikacją spotkań tego zespołu jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego;
* w przypadku kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju zawodnicy (-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu turniejów, a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu.
* pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani wykluczeniem:
- za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych;
- za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających i psychotropowych;
- za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
- za zaśmiecanie terenu imprezy;
- za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju (w skład infrastruktury wchodzą wszystkie elementy wyposażenia turnieju, które zostały dostarczone przez organizatora i są jego własnością).
* Jury d’appel może nakładać wyżej wymienione kary dyscyplinarne, które w przypadku zawodników posiadających licencje okresowe do rozgrywek PZKosz lub WZKosz w poprzednim, bieżącym lub przyszłym sezonie rozgrywkowym, mogą dotyczyć również zawieszenia w rozgrywkach 5x5 (dotyczy rozgrywek ligowych dla każdego cyklu w najbliższym lub trwającym w momencie rozgrywania turniejów sezonie ligowym);
* Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy.

Teren imprezy to obszar wyznaczony przez organizatora za pomocą dostępnych w tym zakresie znaczników (barierki, bandy reklamowe oraz inne nośniki reklamodawców i sponsorów).

9. NAGRODY
- w turniejach kwalifikacyjnych wysokość naród ustala Organizator, a ich łączna wartość w OPEN Mężczyzn musi wynosić min. 5.000 zł, a w OPEN Kobiet łącznie min. 2.500 zł;
- ustala się następujące nagrody w turnieju finałowym w poszczególnych kategoriach rozgrywek:
* OPEN Mężczyzn
za I miejsce – 15 000 zł;
za II miejsce – 7 000 zł;
za III miejsce – 3 000 zł;

* OPEN Kobiet
za I miejsce – 8 000 zł;
za II miejsce – 4 000 zł;
za III miejsce – 2 000 zł;

Zwycięzca finałowej rywalizacji w kategorii OPEN Mężczyzn będzie reprezentował Polskę w turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters w Debreczynie (Węgry) w dniach 31 sierpnia - 1 września 2024 r.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zawodników są Organizatorzy turniejów kwalifikacyjnych oraz organizator turnieju finałowego tj. Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9.

Dane osobowe udostępnione przez Zawodników lub ich rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku zawodników niepełnoletnich) przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Turniejem.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w Turnieju i wydania nagród.
Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych podanych w związku z Udziałem w Turnieju. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że: dane zostały upublicznione – na co Zawodnik wyraził zgodę - lub sam dokonał ich upublicznienia; istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania; będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Organizatora (Administratora).
Zawodnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi (Administratorowi) nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Wszelkie oświadczenia dotyczące ochrony lub przetwarzania danych osobowych, o których w mowa w niniejszym punkcie należy złożyć pocztą na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl.